Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Κι άλλο "Γαλατικό χωριό"; Επιβεβαιώνονται οι φόβοι κάποιων;

Αναρτήθηκε: Jul 25, 2013 από serrestv στην κατηγορία: Διάφορα Κοινωνικά προβολές: 4295 Tags (Λέξεις κλειδιά):
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια
Επιβεβαιώνονται οι φόβοι κάποιων όταν μιλούσαν για Ιερισσό στις Σέρρες; Δείτε τα παρακάτω βίντεο και κατόπιν  την προκήρυξη πέντε θέσεων εργασίας. Τα συμπεράσματα και τα σχόλια δικά σας!...
 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (∆.ΥΠ.ΑΝ.) 
ΣΠ. ΛΟΥΗ 1, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13677, Τηλ. 213 1337159 Fax 213 1337447 
Πληροφορίες : ∆ρ. ∆. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ.: 213 1337 313 
e-mail : eliopoulos@igme.gr
 Αχαρναί 21-6-2013 
 Αρ. Πρωτ. 2364 
ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι∆ΟΧ) 
ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 201306212364 
Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2 του ν.2130/94 
2. Την Κ.Υ.Α. 25200/2011 
3. Το Υ.Σ. του προτείνοντος 
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες 
ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
Την πρόθεση πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις Ι∆ΟΧ η διάρκεια των 
οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες, συνολικού αριθµού πέντε 
(5) ατόµων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Έργου Μ.Ε.Ο.Π.Υ. 
(υποέργο «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ, ΣΠΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ»). Το προσωπικό θα απασχοληθεί στην περιοχή Μαύρα 
Λιθάρια του Νοµού Σερρών το διάστηµα Ιουλίου – Σεπτεµβρίου 2013. Οι 
υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί το τελευταίο 12/µηνο στο 
Ε.Κ.Β.Α.Α. Το ηµεροµίσθιο ορίζεται στα 60€ για 8-ωρη απασχόληση. 
ΑΔΑ: ΒΕΖΧ469ΗΚΘ-ΞΕ4ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
1. Ηλικία από 18 έως 67. 
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για εκτέλεση εργασιών 
υπαίθρου. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Τοπογραφικές εργασίες και διάνοιξη διατοµών που θα εξυπηρετήσουν 
γεωχηµικές, γεωφυσικές και γεωτρητικές εργασίες. Οι εργασίες αυτές αποτελούν 
µια συγκεκριµένη ενότητα, προηγούνται των ερευνητικών εργασιών και εκτιµάται 
ότι θα ολοκληρωθούν µέσα στο αιτούµενο χρονικό διάστηµα των δύο µηνών. 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση πρόσληψης στο Ε.Κ.Β.Α.Α. 
2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας 
3. Αντίγραφο ∆ηµοσίου εγγράφου που να αναγράφεται το ΑΦΜ και ο 
ΑΜΚΑ. 
4. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Κεντρικές Υπηρεσίες του ΕΚΒΑΑ, Σπ. Λούη 1 Γ’ 
Είσοδος Ολ. Χωρίου Αχαρναί, και στέλνονται ηλεκτρονικά στο e-mail : 
proslipsis@igme.gr αναγράφοντας τον κωδικό πρόσκλησης 201306212364 
µέχρι την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013. 
 Ο Ασκών Καθήκοντα 
 Προσωρινού Γενικού ∆/ντη του ΙΓΜΕΜ 
 Ν. Νικολάου 
ΑΔΑ: ΒΕΖΧ469ΗΚΘ-ΞΕ4Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.