Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Τεχνική περιγραφή κατασκευής του έργου κάτω ρου ποταμού Στρυμόνα

Αναρτήθηκε: Jul 23, 2022 από serrestv2 στην κατηγορία: Διάφορα Πολιτικά προβολές: 108 Tags (Λέξεις κλειδιά): Τεχνική περιγραφή κατασκευής του έργου κάτω ρου ποταμού Στρυμόνα
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια
ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Η αναγκαιότητα για την κατασκευή της γέφυρας στον ποταμό Στρυμόνα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μαυροθάλασσας – Πεθελινού – Μύρκινου, υφίσταται από την δεκαετία του 1990 και υπήρχε ως πάγιο αίτημα των κατοίκων των περιοχών εκατέρωθεν του ποταμού.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή της γέφυρας του ποταμού Στρυμόνα, στην ευρύτερη περιοχή του Κάτω Ρου, μεταξύ των οικισμών Μαυροθάλασσας και Μύρκινου, με προϋπολογισμό 13.780.000 ευρώ. Η υπόψη γεφύρωση εντάσσεται στο οδικό τμήμα Σερρών – Πεθελινού –Μαυροθάλασσας (Χ.Θ. 28+014.67), του οδικού άξονα Σερρών – Νεοχωρίου – Παραλιμνίου – Πεθελινού – Αχινού – Ιβήρων – Γέφυρας Στρυμόνα.

Η θέση της γέφυρας προβλεπόταν από την οριστική εγκεκριμένη μελέτη του οδικού άξονα Σέρρες – Ν. Σκοπός – Παραλίμνιο – Πεθελινός – Μαυροθάλασσα. Ο οδικός αυτός άξονας αποτελεί την επαρχιακή οδό Σέρρες – Πεθελινός – Αμφίπολη μέσω Ν. Σκοπού, Ψυχικού, Ιβήρων και Τραγίλου, που καθορίστηκε αρχικά με το Β.Δ. 06/02/1956 και στη συνέχεια με την με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ε/0/266/09-03-1995 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εντάχθηκε στο πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο με τα παρακάτω δύο τμήματα (α) Σέρρες – Νεοχώρι – Νέος Σκοπός – Ψυχικό – Παραλίμνιο – Πεθελινός και (β) Ίβηρα – Μαυροθάλασσα – Ευκαρπία – Αμφίπολη.

Όλες οι αναγκαίες μελέτες είναι εγκεκριμένες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι:

  1. Η με αριθμ. 6801/28-11-2003 απόφαση ΔΔΕ/ΠΚΜ έγκρισης της προμελέτης της γέφυρας,

  2. Η με αριθμ. πρωτ. 3027/09.05.2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού έργου: «Γέφυρα στον ποταμό Στρυμόνα περιοχή Μυρκίνου – Μαυροθάλασσας» στον Ν. Σερρών»

  3. Η με αριθμ. 2850/30-11-2009 απόφαση της ΔΤΥ/ΝΑ Σερρών έγκρισης οριστικής μελέτης οδοποιίας του οδικού άξονα Σερρών – Νεοχωρίου – Παραλιμνίου – Αχινού – Ιβήρων – Γέφυρας Στρυμόνα,

  4. Η με αριθμ. 297590/3399/5-10-12 θεώρηση της Α’ φάσης της Γεωτεχνικής μελέτης της γέφυρας από την ΔΤΕ/ΠΕ Σερρών,

  5. Η με αριθμ. 65738/753/17-5-2013 Απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Σερρών έγκρισης ολοκλήρωσης μελέτης γέφυρας (στατική, γεωτεχνική β’ φάση και Η/Μ εγκαταστάσεων).

  6. Η με αριθμ. πρωτ. 596712(3930)/27-09-2019 Απόφαση του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών με θέμα: «Υπαγωγή σε πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Γέφυρα στον ποταμό Στρυμόνα περιοχή Μυρκίνου – Μαυροθάλασσας» στην Π.Ε. Σερρών της ΠΚΜ»

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΥ

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η οδός στο τμήμα της γεφύρωσης βρίσκεται σε οριζοντιογραφική ευθυγραμμία και σε κάθετη διασταύρωση με το υδάτινο κύκλωμα. Ομοίως η οδός βρίσκεται σε μηκοτομική ευθυγραμμία, εκτός μικρού τμήματος από το Ακρόβαθρο ΑΚ1 μέχρι το μεσόβαθρο Μ1 το οποίο βρίσκεται στην κορυφή μηκοτομικής καμπύλης ακτίνας R =10000m. Η επίκλιση του καταστρώματος είναι σταθερά αμφίπλευρη 2.5%.

Σύμφωνα με την υδραυλική αξιολόγηση που έγινε, θα ανυψωθεί η μηκοτομή της οδού ώστε να μην αποτελεί όριο παροχετευτικότητας το κάτω πέλμα του φορέα, αλλά το υφιστάμενο ύψος του ανατολικού αναχώματος.

Η επιλογή έγινε με την λογική της ελάχιστης όχλησης στην υφιστάμενη κατάσταση. Πρέπει να τονισθεί ότι αντιμετωπίζονται πλημμυρικά φαινόμενα στον ποταμό και η επιλογή που έγινε για την εξεταζόμενη γεφύρωση είναι να μην δημιουργηθούν συνθήκες αύξησης των υδραυλικών προβλημάτων, δηλαδή το τεχνικό να έχει ουδέτερη συμπεριφορά στην υφιστάμενη κατάσταση.

Η διατομή της οδού που χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη του τεχνικού είναι η κατηγορία γ2 με συνολικό πλάτος επί του τεχνικού γεφύρωσης b=13.50m συμπεριλαμβανομένων των πεζοδρομίων.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ4.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προβλέπεται φορέας επτά ανοιγμάτων, υποστηριζόμενος από δύο ακρόβαθρα και έξι μεσόβαθρα, διατεταγμένα κατά την ορθή διεύθυνση, συνολικού πλάτους κατά την ορθή διεύθυνση 13.50m. Το συνολικό μήκος της γέφυρας ισούται 278.30m ως τεχνικό (συμπεριλαμβανομένων και των πτερυγίων ακροβάθρων). Οι οδικές προσβάσεις που θα κατασκευαστούν έχουν μήκος της οδικής πρόσβασης από το Δήμο Ν. Ζίχνης 298.00m και μήκος της οδικής πρόσβασης από τον Δήμο Βισαλτίας 436.00m.

Για όλο το μήκος γεφύρωσης και αντιστηρίξεων οι Ο.Μ.Ο.Ε. για τη διατομή γ2 (ενιαίου καταστρώματος) καθορίζουν τεχνικό συνολικού εύρους 13.50 m (με τοίχο αντιστήριξης ή γέφυρα με πεζοδρόμιο). Το συνολικό πλάτος επί του τεχνικού προκύπτει ως:

  • Δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3.50m

  • Δύο λωρίδες σήμανσης λωρίδας εκτάκτου ανάγκης (Λ.Ε.Α.) πλάτους 0.25m

  • Δύο πλάτη ελεύθερου περιθωρίου λωρίδας εκτάκτου ανάγκης (Λ.Ε.Α.) 1.00m μέχρι το πεζοδρόμιο

  • Δύο πεζοδρόμια πλάτους 2.00m

Προβλέπονται δύο ασφαλτικές στρώσεις, μία ισοπεδωτική των 5cm, επί σκυροδέματος κλίσεων ελάχιστου πάχους 5cm, και μία αντιολισθηρή των 4cm


α) περιοχή επιχωμάτων οδικής πρόσβασηςβ) περιοχή γέφυρας

Σχήμα 1. Διατομή γ2


Η ανωδομή θα γίνει με προεντεταμένες αμφιέρειστες δοκούς σε απόσταση μεταξύ τους και χρήση προπλακών. Η ανωδομή διαχωρίζεται με αρμούς στις θέσεις των ακροβάθρων ΑΚ1 και ΑΚ2 και στην θέση του μεσοβάθρου Μ4.

Η έδραση του τεχνικού θα γίνει με βαθιά θεμελίωση με πασσάλους επί κεφαλοδέσμων,


4.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η διαδικασία κατασκευής λαμβάνει υπόψη το είδος και την ποιότητα του εδάφους θεμελίωσης, την θέση της υπάρχουσας ροής ποταμού Στρυμόνα, την αναγκαιότητα επιβολής προφορτίσεων και την απαίτηση κατασκευής χαλικοπασσάλων.

Ειδικότερα, η ύπαρξη των δύο μεσοβάθρων εντός της βαθείας κοίτης του ποταμού, η οποία είναι συνεχούς ροής καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, προτείνεται να αντιμετωπισθεί με προσωρινή εκτροπή της κοίτης κατά την φάση κατασκευής των ανωτέρω μεσοβάθρων.Σχήμα 2. Τυπική διατομή φράγματος εκτροπής.

Φράγμα εκτροπής ανάντη
(σε συνέχεια του αναχώματος)

Ανάχωμα

Φράγμα εκτροπής κατάντη
(σε συνέχεια του αναχώματος)

Ανάχωμα

Κατασκευή βάθρων

M4

M3

M2

M1

ΑΚ1

M5

M6

ΑΚ2

Σχήμα 3. Κατασκευή φραγμάτων εκτροπής.5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Λόγω της φύσεως του έργου έχει εκδοθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών η υπ’ αριθμ. 596712(3930)/27-09-2019 υπαγωγή Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για το έργο (ΑΔΑ: Ω9ΠΓ7ΛΛ-050), οι οποίες πρέπει να τηρηθούν και να εφαρμοσθούν ακριβώς όπως αναφέρονται.


6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η μελέτη, εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 με κωδ. αριθ. 2019ΕΠ00800004 του έργου: «Κατασκευή γέφυρας κάτω ρου ποταμού Στρυμόνα», για την υλοποίηση του από τη Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Σερρών με προϋπολογισμό 13.780.000,00€ με Φ.Π.Α.,


7. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΜε την με αρ. 24/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου και ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία του έργου.

Με την με αρ. 67616/26-06-2019 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, ΣΑΕ 008.

Με την με αρ. 536/2020 Απόφαση Ο.Ε. ΠΚΜ εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου και η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 02-09-2020 και στον διαγωνισμό συμμετείχαν τρεις διαγωνιζόμενες εταιρείες, ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε., ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. - Ι. ΤΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Μετά από επίπονη διαγωνιστική διαδικασία, που περιλάμβανε ενστάσεις, προσφυγές και παραιτήσεις λόγω τεχνικών και οικονομικών δυσκολιών στην κατασκευή του έργου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου με την με αρ. 397/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου στον προσωρινό μειοδότη την εταιρεία ΤΕΚΑΛ Α.Ε. με έκπτωση 37,00%.Σου άρεσε; κάνε και εσύ Like στην αμερόληπτη ενημέρωση!  

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.