Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Δ.Σ. Σερρών στις 29-2021 σε κατεπείγουσα διά περιφοράς συνεδρίαση

Αναρτήθηκε: Nov 28, 2021 από serrestv2 στην κατηγορία: Αγροτικά προβολές: 102 Tags (Λέξεις κλειδιά): Οι κτηνοτρόφοι Αττικής στην Περιφέρεια
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

    Έχοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ)  «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,

- την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρων 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια περιφοράς λήψη της απόφασης, και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του συλλογικού οργάνου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της ΠΝΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη, μετά την λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση,

- την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., και

- την υπ’ αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.  και

- την υπ’ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Α’ βαθμού ¨Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας¨.

- Με δεδομένο ότι για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη εφικτό να αποσταλεί η πρόσκληση  έγκαιρα αλλά απεστάλη 7 λεπτά καθυστερημένα, γεγονός που προκαλεί την ακύρωση της υπ.αρίθμ.323/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.

Με δεδομένο ότι οι εκδηλώσεις της Πολιτείας των Ευχών και των Επετειακών Εκδηλώσεων των 200 ετών από το 1821 πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2021 και με βάση το γεγονός ότι ήδη ακυρώθηκαν οι με αριθμ. 284 και 285/2021 Α.Δ.Σ. (οι οποίες αφορούν τις αναμορφώσεις 50η και 51η του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών έτους 2021), καθώς και η υπ’ αριθ. 94/2021 Απόφ. Δ/κού Συμβ. της ΚΕΔΗΣ (μετά 30 ημερών από τη λήψη τους) βάσει των οποίων ήδη ολοκληρώθηκε η Α’ φάση διαγωνιστικής διαδικασίας για την Πολιτεία των Ευχών.

Με γνώμονα τα παραπάνω πρέπει για να διεξαχθούν νέες διαγωνιστικές διαδικασίες  που είναι χρονοβόρες, να ληφθούν νέες αποφάσεις των ανωτέρω οργάνων για τα ίδια θέματα. Σημειωτέον, ότι αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. Σερρών περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού όπως η αρ. 150/2021 Α.Δ.Σ., που είχαν ληφθεί με την ίδια κατεπείγουσα διαδικασία και με πανομοιότυπη πρόσκληση συνεδρίασης, είχαν εγκριθεί από τον ελεγκτή νομιμότητας εδραιώνοντας έτσι την βεβαιότητα για το σύννομό της, σε όλες τις περιπτώσεις, παρόμοιας ακολουθηθείσας διαδικασίας.

Για τους ανωτέρω λόγους συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη για τη σύγκληση του Σώματος βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ)  «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και της παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εναρμονίζεται στις εγκυκλίους του ΥΠΕΣ 426/2020 και 643/2021 και τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος  που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη προκειμένου να καταστεί εφικτό να πραγματοποιηθούν έγκαιρα οι εκδηλώσεις της Πολιτείας των Ευχών καθώς και των Επετειακών Εκδηλώσεων των 200 ετών από το 1821.  

    Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 13:00 έως τις 14:00 αντίστοιχα  και ο τρόπος επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.ά.). Η καταγραφή τυχών απόψεων και τοποθετήσεων των μελών καθώς και οι ψήφοι επί της πρότασης αποδεικνύονται από αποστελλόμενο έγγραφο (ή ηλεκτρονικό μήνυμα) στην παρακάτω δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: proedrosds@serres.gr ή μέσω sms στο τηλέφωνο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών.

   Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος που θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:   Ανάκληση της υπ.αρίθ. 323/2021 απόφασης Δ.Σ  και έκκριση “Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (60η), που αφορά την έκτακτη επιχορήγηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2021”.           

                               Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.


Σου άρεσε; κάνε και εσύ Like στην αμερόληπτη ενημέρωση!

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.