Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ : Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων

Αναρτήθηκε: Sep 15, 2021 από serrestv2 στην κατηγορία: Αγροτικά Πολιτικά προβολές: 98 Tags (Λέξεις κλειδιά): ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Το Τμήμα  Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών , ως αρμόδια  και συντονιστική υπηρεσία της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, ενημερώνει τους κτηνοτρόφους, υπηρεσιακούς παράγοντες, φορείς και πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ότι η συλλογή και διαχείριση των νεκρών ζώων έχει ξεκινήσει.

   Το πρόγραμμα αφορά στη διαχείριση των νεκρών παραγωγικών ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους, όρνιθες αυγοπαραγωγής) και κάθε άλλου είδους νεκρού ζώου, άγριου ή μη, τα οποία ανευρίσκονται στα όρια της ΠΕ Σερρών, εφόσον η διαχείριση αυτών δεν καλύπτεται από άλλα προγράμματα που εφαρμόζουν διάφοροι φορείς, παραγωγικοί ή μη, όπως π.χ. οι Δήμοι για τις περιοχές και τις οδούς που ανήκουν σε αυτούς, κ.ά.

   Η δειγματοληψία εγκεφαλικού ιστού διενεργείται στα νεκρά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών (ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών.

   Στο πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται  νεκρά ζώα που προκύπτουν από υποχρεωτική σφαγή στο Σφαγείο λόγω ζωοανθρωπονόσου (π.χ. Φυματίωση, Βρουκέλλωση) ή άλλης λοιμώδους νόσου (π.χ. Ενζωοτική Λεύκωση Βοοειδών), για τις οποίες εφαρμόζεται πρόγραμμα εκρίζωσης αυτών, όπως και εκείνα που προκύπτουν από επιζωοτίες (π.χ. ευλογιά, Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών), για τα οποία απαιτείται υποχρεωτική θανάτωση και υγιειονομική ταφή επιτόπου, προς αποφυγή της μετάδοσης της νόσου.

   Ως «φορέας υλοποίησης του προγράμματος» αναδείχθηκε μετά από διαγωνιστική διαδικασία η εταιρία “KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με δ.τ. «KAFSIS»(ανάδοχος του έργου).

 

 Περισυλλογή και μεταφορά νεκρών ζώων

- Η περισυλλογή των νεκρών ζώων γίνεται με ευθύνη του αναδόχου του έργου όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

- Ο υπεύθυνος της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, οι πολίτες που εντοπίζουν νεκρά ζώα, άλλες υπηρεσίες π.χ. Τροχαία, Πυροσβεστική και γενικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του αναδόχου, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, στον αριθμό:210-8960100.

- Κατά τη λήψη των τηλεφωνημάτων από το τηλεφωνικό κέντρο καταχωρούνται τα εξής στοιχεία:

  i. ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος, η ημερομηνία και η ώρα της κλήσης,
  ii. τα στοιχεία του κτηνοτρόφου (ονοματεπώνυμο, έδρα της εκμετάλλευσης, κωδικός  αριθμός της  εκμετάλλευσης, ΑΦΜ) ή του πολίτη (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας)
 iii. οι αριθμοί ενωτίων των νεκρών ζώων και η ηλικία αυτών (βοοειδή, αίγες, πρόβατα,      χοίροι).
Οι εκτροφείς βοοειδών, αιγών, προβάτων και χοίρων οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, για την ύπαρξη νεκρών ζώων, δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες.

- Το νεκρό παραγωγικό ζώο (βοοειδές, πρόβατο, αίγα, χοίρος) θα πρέπει να φέρει ενώτιο και κατά τη συλλογή αυτού θα πρέπει να επιδεικνύεται από τον υπεύθυνο της εκτροφής το διαβατήριό του (βοοειδές) ή το μητρώο της εκμετάλλευσης (αίγα, πρόβατο ή χοίρος), για τα οποία ο εκπρόσωπος του αναδόχου θα διατηρήσει και απεικονιστικά στοιχεία. \

- Ο υπεύθυνος συλλογής και μεταφοράς εκ μέρους του αναδόχου του έργου μεταβαίνει στον τόπο ύπαρξης των νεκρών ζώων, τα συλλέγει, τα ζυγίζει και τα μεταφέρει υπό ψύξη στην κατάλληλη, εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης αυτών με το αντίστοιχο της κατηγορίας αυτών ως Ζωικά Υποπροϊόντα (ΖΥΠ) εγκεκριμένο όχημα.

Κατά τη συλλογή των νεκρών παραγωγικών ζώων, η ζύγιση αυτών και η σύνταξη του εμπορικού εγγράφου πραγματοποιούνται με ευθύνη του αναδόχου, παρουσία του κτηνοτρόφου ή του υπεύθυνου της εκτροφής. Το ζυγολόγιο και το εμπορικό έγγραφο υπογράφονται από τον κτηνοτρόφο και τον οδηγό του οχήματος περισυλλογής. Αντίγραφο του εμπορικού εγγράφου φυλάσσεται στο αρχείο της εκτροφής για 3 χρόνια.

- Η περισυλλογή και η μεταφορά των δεσποζόμενων νεκρών ζώων στην εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης θα πρέπει να γίνεται εντός 24 ωρών το αργότερο από την ώρα ειδοποίησης του αναδόχου. Σε δυσπρόσιτες περιοχές ο χρόνος συλλογής μπορεί να ανέλθει στις 48 ώρες, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.

- Η περισυλλογή και η μεταφορά των αδέσποτων νεκρών ζώων στην εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 8 ωρών από την ώρα ειδοποίησης.
- Μετά την περισυλλογή νεκρών ζώων από κάθε εκτροφή και πριν εισέλθει σε άλλη εκτροφή, ανεξαρτήτως του υγειονομικού καθεστώτος αυτών, ο ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης του εξοπλισμού και των οχημάτων μεταφοράς, με εγκεκριμένα απολυμαντικά μέσα, για την αποτροπή ενδεχόμενης μετάδοσης νόσου σε άλλες εκτροφές ή περιοχές.

- Επίσης, ο ανάδοχος του έργου, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (περισυλλογή, μεταφορά, αποτέφρωση κ.τ.λ.) υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων και την προστασία του προσωπικού καθώς και των εμπλεκομένων κτηνοτρόφων.
 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εθνική και Κοινοτική, οι ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων ζώων – πτηνών έχουν την υποχρέωση διαχείρισης των νεκρών ζώων με βάση τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 142/2011. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου επιτυγχάνει την ουσιαστική, δωρεάν, εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων, εφόσον δεν υφίστανται καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των νεκρών ζώων που προκύπτουν στις εκμεταλλεύσεις τους.

   Επισημαίνεται ότι για κάθε νεκρό ζώο που προκύπτει σε μια εκτροφή θα πρέπει να υπάρχει το σχετικό εμπορικό έγγραφο ή άλλο παραστατικό που να αποδεικνύει την  ορθή διαχείριση αυτού.
   Τονίζεται ότι από τα σημαντικότερα οφέλη που απορρέουν από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου είναι η ορθή διαχείριση των νεκρών ζώων στις εκμεταλλεύσεις, για την εξάλειψη εστιών μόλυνσης και την προάσπιση της δημόσιας υγείας και της υγείας του ζωικού κεφαλαίου, η απομάκρυνση από το οδικό δίκτυο και την ύπαιθρο χώρα των πτωμάτων νεκρών ζώων που αποτελούν εστίες μόλυνσης και εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς και η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του υδροφόρου ορίζοντα» .


Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.