Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Τροποποίηση 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Σας ενημερώνουμε, ότι δημοσιεύτηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, οι παρακάτω Τροποποιήσεις 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020:

 

α)   Η αριθμ. πρωτ. 2510/07-11-2019 (ΑΔΑ:ΩΑΚΝ4653ΠΓ-ΠΨΚ), Τροποποίηση 2ης  Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4  «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας».

 

β) Η αριθμ. πρωτ. 2509/07-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΝΙΦ4653ΠΓ-0ΘΓ), Τροποποίηση 2ης  Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.1.22  «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων». 

 

γ) Η αριθμ. πρωτ. 2508/07-11-2019 (ΑΔΑ:99Φ84653ΠΓ-ΡΟΧ), Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους».

 

δ)  Η αριθμ. πρωτ. 2511/07-11-2019 (ΑΔΑ:6ΘΧΟ4653ΠΓ-917), Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια».

      

 

 

          Για τις παραπάνω Προσκλήσεις ορίζονται ως:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:         02.09.2019 & ώρα 12.00.

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:      31.01.2020 & ώρα 14.00.

 

         Κατά τα λοιπά ισχύουν  ως έχουν οι με αριθμ. πρωτ. α) 1612/05-07-2019, β) 1615/05-07-2019, γ) 1616/05-07-2019, δ) 1613/05-07-2019 αντίστοιχα,  Προσκλήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

        

         Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του β΄ κύκλου αξιολόγησης, που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr .

         

         Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στη διαδικτυακή πύλη www.alieia.gr  ή στο Τμήμα Αλιείας στην παραπάνω διεύθυνση.

 

Σου άρεσε; κάνε και εσύ Like στην αμερόληπτη ενημέρωση!

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.