Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ

Αναρτήθηκε: Jan 16, 2019 από serrestv2 στην κατηγορία: Διάφορα προβολές: 245 Tags (Λέξεις κλειδιά): ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΙΑΝΟ
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Πρός τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τοῦ Νομοῦ Σερρῶν.

Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί,

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό ἔτους ἐξέφρασε μέ δυνατό καί ἑλληνο­πρεπῆ τρόπο, τήν ψυχή τοῦ Ἔθνους, δη­λώνουσα ὅτι «δέν μπορεῖ νά ἀποδεχθεῖ τήν ἀπονομή τοῦ ὅρου «Μακεδο­νία» ἤ παραγώγου της ὡς συστατικοῦ ὀνόματος ἄλλου κράτους» (Δ.Ι.Σ.10-1-2018). Ἔχει ὑποχρέωση ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, ὡς πνευματική μητέρα καί τροφός τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, νά ἐκφράσει τίς ἀνησυχίες τοῦ ποι­μνίου της, τό ὁποῖο ἐνδιαφέρεται γιά τά ἐθνικά μας θέματα καί γιά τήν εἰρηνική συμβίωση τῶν Βαλκανικῶν λαῶν. Ἔχει καί δικαίωμα νά ὁμιλεῖ ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά τήν Μακεδονία μας, γιά τήν ὁποία ἔχυσαν τό αἷμα τους πολυάριθμοι κληρικοί ὅλων τῶν βαθμίδων.

            Ὅσοι ζοῦμε στά ἁγιασμένα χώματα τῆς Βορείου Ἑλλάδος ἔχουμε ἠθική ὑποχρέ­ωση νά δικαιώσουμε τούς ἀγώνες τῶν πολυαρίθμων κληρι­κῶν καί λαϊκῶν Μακε­δονομάχων, οἱ ὁποῖοι ὑπό δυσχερεῖς συνθῆκες ἀγω­νίσθηκαν σάν λιοντάρια ἐνα­ντίον τοῦ Τούρκου δυνάστη καί τοῦ σκληρο­τράχηλου Βουλγάρου Ἐξαρχικοῦ, γιά νά σώσουν τήν Μακεδονία μας. Ὁ Νομός Σερρῶν ὑπῆρξε ἕνα ἀπό τά προπύργια  αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος κατά τήν περίοδο 1903 - 1908, μέ πρωτεργάτες καί πρωταγωνι­στές τούς ἀλήστου μνήμης μεγάλους καί ἡρωικούς Μητροπολίτες, Σερρῶν Γρη­γόριο καί Ἀπό­στολο, Σιδηροκάστρου καί Μελενίκου ἐθνομάρτυρα Κων­σταντῖνο Ἀσημι­άδη, ἀπό Ζιχνῶν καί Δράμας ἐθνοϊερομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης, καί Νευροκοπίου Θεοδώρητο, τούς θρυλικούς Σερραίους ὀπλα­ρχηγούς Καπε­τάν Μητρούση καί Καπετάν Γιαγκλῆ κ. ἄ. Ἄς ξαναδιαβάσουμε μέ προσο­χή τίς λαμ­πρές ἐκεῖνες σελί­δες τῶν ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅταν Μη­τροπολίτες καί διπλωμάτες, κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί, δάσκαλοι καί ἁπλοί χωρικοί, μέ πίστη στόν Θεό καί στήν Πατρίδα κράτησαν ὄρθιο τό ἐκκλησιαστικό καί ἐθνικό φρόνημα τῶν Μακεδόνων.

            Εἶναι καλόν καί διδακτικόν νά θυμηθοῦμε τί ὁ διορατικός ἀείμνη­στος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χριστόδουλος (28-1-2008), «προφητικῶς» ἔγραφε γιά τό θέμα αὐτό σέ μία ἐπιστολή του πρός τούς Εὐρωπαίους ἡγέτες στίς 17.11.2004: «Ἡ καθιέρωση τῆς ὀνοματοθεσίας «Μακεδο­νία» στό νεότευκτο κράτος τῶν Σκοπίων, δέν ἀκυρώνει ἁπλῶς κάθε ἱστορική ἀλή­θεια, ἀλλά ἐνισχύει τήν διαδικασία «μακεδονοποίησης» ἀπό ἱστορικούς ἀναθε­ωρητές τῶν Σκοπίων, πού διεκπεραιώνουν ἐντολές ἐξωσκοπιανῶν κέντρων γιά τήν ἐξυπηρέτηση πολιτικῶν σκοπιμοτήτων».

 

            Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί,          

            Ἀπό τήν ἡρωική, ἁγιοτόκο καί ἑλληνικωτάτη γῆ τῆς Μακεδο­νίας, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἡ πύλη εἰσόδου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τοῦ Χριστια­νισμοῦ στήν Εὐ­ρώπη, ἐμεῖς οἱ ἐν Χριστῷ πνευματικοί σας πα­τέρες καί ποι­μένες τῶν τριῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τοῦ Νομοῦ Σερ­ρῶν, ἐκφραστές τῆς ἑνιαίας φωνῆς καί τῆς ἀγωνιώσης ψυχῆς τοῦ χριστεπωνύμου πληρώ­ματος τείνουμε χείρα εἰλικρινοῦς φιλίας πρός τόν λαό τῶν Σκο­πίων, μέ τόν ὁποῖο ἐπιθυμοῦμε σχέσεις καλῆς γειτο­νίας καί ἀγάπης, ἀλλά καί "στεντο­ρείᾳ τῇ φωνῇ" ξεκαθαρίζουμε ὅτι δέν δεχόμαστε νά παραχωρή­σουμε ἤ νά δανείσουμε ἤ πολύ περισσό­τερο νά ἀπεμπολήσουμε τό γλυκύ καί ποθεινό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας καί τήν ἱστορία μας, γιά τήν ἐξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων καί ἐπιδιώξεων, οἱ ὁποῖες στηρίζονται στά θεμέλια ἀλυ­τρωτικῶν διεκδι­κήσεων ἤ ψευδωνύμων ταυτοτήτων, πού μεσοπρόθεσμα θά ἀποστα­θεροποιήσουν τήν εὐαίσθητη περιοχή τῶν Βαλκανίων. Ἡ ἀνι­στόρη­τη, ἄδικη καί ὕποπτη ἀπαίτηση τῶν βορείων Σλαύων γειτόνων μας νά σφετερι­σθοῦν ὄνομα, ἱστορία, πολιτισμό, ψυχή πού δέν τούς ἀνή­κουν, εἶναι θέμα πανεθνικό καί ἀφορᾶ ὄχι μόνον τίς βόρειες ἐπαρχίες τοῦ Κρά­τους μας, ἀλλά ὁλόκληρο τόν Ἑλληνισμό, ὅπου γῆς. Ἀπό τόν αἱματο­πότιστο Νομό τῶν Σερρῶν καλοῦμε ὅλους τούς συνέλληνες σέ συνα­γερμό προσευχῆς καί σέ πνευματική καί ἐθνική ἀφύπνιση καί ἐγρή­γορση. Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί διαχρονικῶς μόνον Ἑλληνική, τῆς Ἑλλάδος τό καμάρι.

            Προτρέπουμε, λοιπόν, ὅλους σας νά συμμετάσχετε μαζικά, εἰρηνι­κά, μέ παλμό καί σύνεση, στό πανεθνικό καί πατριωτικό συλλαλητήριο πού διοργανώνε­ται ἀπό τίς Παμμακεδονικές ὀργανώσεις τήν Κυριακή 20 Ἰανουαρίου στίς 2 τό μεσημέρι στήν Ἀθήνα στήν πλατεῖα Συντάγματος. Οἱ ὅποιες σκοπιμότητες καί οἱ κάθε λογῆς ἰδιοτέ­λειες θά πρέπει νά μείνουν ἔξω ἀπ' αὐτή τήν πανεθνική προσπάθεια πού ἔχει πατριωτικό καί μόνο χαρακτῆρα. Οἱ τρεῖς ἱστορικές καί μαρτυρικές Ἱερές Μητροπόλεις τοῦ Νομοῦ μας θά εἶναι δυναμικῶς παροῦσες στό κάλεσμα τοῦ χρέους καί στήν μαρτυρία τοῦ ἁγνοῦ πατριωτισμοῦ. Τό ὀφείλουμε στούς πατέρες μας, τό χρωστοῦμε στά παιδιά μας.   

            Ὁ δε Κύριος τῶν δυνάμεων καί ὑπερασπιστής τῆς ἀληθείας καί τοῦ δικαίου, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί πάντων τῶν ἁγίων εἴθε νά σκεπάσει προστατευτικῶς τό Ἔθνος μας αὐτές τίς πολύ κρίσιμες ὥρες. Ἀμήν.

 

 

 

Εὐχέτες σας πρός τόν ἅγιον Θεόν ὁλοπρόθυμοι.

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ

 

 

 

†Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

 

†Ο ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ

 

 

†Ο ΖΙΧΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

 

 

Ἡ ἀνωτέρω Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθεῖ εὐκρινῶς ἐπ' ἐκκλησίαις κατά τήν θεία Λειτουργία τῆς Πέμπτης 17, τῆς Παρασκευῆς 18 καί τῆς Κυριακῆς 20 Ἰανουαρίου ἐ. ἔ., κατά τήν ὥραν τοῦ Κοινωνικοῦ. 

 


Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.