Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου 13 με 20 /9/2018

Αναρτήθηκε: Sep 14, 2018 από serrestv2 στην κατηγορία: Διάφορα προβολές: 177 Tags (Λέξεις κλειδιά): Το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου 13 με 20 /9/2018
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικῶς μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας:

- Την Πέμ­πτη 13 Σε­πτεμ­βρί­ου, στὶς 7:00 τὸ ἀ­πό­γευ­μα, ὁ Σεβ. Ποι­με­νάρ­χης μας κ. Θε­ο­λό­γος θὰ συμ­με­τά­σχει στὸν πα­νη­γυ­ρι­κὸ πο­λυ­αρ­χι­ε­ρα­τι­κὸ Ἑ­σπε­ρινό, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν ἑ­ορ­τά­ζον­τα Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Τι­μί­ου Σταυ­ροῦ Σερ­ρῶν, μὲ τὴν συμ­με­το­χὴ τῶν Σεβ. Μη­τρο­πο­λι­τῶν Κα­στο­ρί­ας κ. Σε­ρα­φεὶμ καὶ Πο­λυ­α­νῆς καὶ Κιλ­κι­σί­ου κ. Ἐμ­μα­νου­ήλ.

- Τήν Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα τιμῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ὁ Σεβ. θά συμμετάσχει στήν πανηγυρική πολυαρχιερατική θεία Λει­τουργία καί στήν τελετή Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, πού θά τελεσθοῦν στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Ναό Τιμίου Σταυροῦ Σερρῶν.

- Τήν Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ἱερουργήσει στὴν θεί­α Λει­τουρ­γί­α, πού  θὰ τε­λε­σθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Σοφίας Νέου Ψυχικοῦ Ἀττικῆς.

- Τήν Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου, στίς 11:00 τό πρωΐ, ὁ Σεβ. θά τελέσει τόν Ἁγιασμό, μὲ ἀ­φορ­μὴ τήν ἔναρξη τῆς νέας χρονιάς, στό Δικαστικό Μέγαρο Σερρῶν.

- Τήν Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, στίς 11:00 τό πρωΐ, στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας θά πραγματοποιηθεῖ Σύναξη τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, κατά τήν ὁποία ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά ὁμιλήσει γιά ἐπίκαιρα θέματα πού ἀφοροῦν τόν ἱερό Κλῆρο.

- Ἡ Μο­νά­δα Φρον­τί­δος Ἡ­λι­κι­ω­μέ­νων «ΑΛΚΜΗΝΗ», πα­ρὰ τὸ χω­ρί­ο Τερ­πνή τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως, δι­ορ­γα­νώ­νει ὑ­πὸ τὴν πνευ­μα­τι­κὴ αἰ­γί­δα τῆς το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας, τὴν προ­σε­χῆ Πέμ­πτη 20 Σε­πτεμ­βρί­ου, στὶς 6:00 τὸ ἀ­πό­γευ­μα, στοὺς χώ­ρους τῆς Μο­νά­δος, ἐ­πι­στη­μο­νι­κὴ καὶ πνευ­μα­τι­κὴ Ἑ­σπε­ρί­δα, μὲ θέ­μα: «Ἅ­γι­ος Λου­κᾶς, Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Συμ­φε­ρου­πό­λε­ως τῆς Κρι­μαί­ας. Ὁ Ἐ­πί­σκο­πος, ὁ κα­θη­γη­τής, ὁ ἱ­α­τρός». Στὴν ὡς εἴ­ρη­ται ἐ­πι­στη­μο­νι­κὴ καὶ πνευ­μα­τι­κὴ Ἑ­σπε­ρί­δα, τῆς ὁ­ποί­ας θὰ προ­η­γη­θεῖ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὸς Ἑ­σπε­ρι­νὸς στὸ ἐν­τός τῆς Μο­νά­δος Ἱ­ε­ρὸ Πα­ρεκ­κλή­σι­ο, ὅ­που θὰ με­τα­φερ­θεῖ τε­μά­χι­ο τοῦ ἱ­ε­ροῦ λει­ψά­νου τοῦ Ἁ­γί­ου Λου­κᾶ, φυ­λασ­σό­με­νο στὸ ἐν Σέρ­ραις ὁ­μώ­νυ­μο Πα­ρεκ­κλή­σι­ο, θὰ ὁ­μι­λή­σουν, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Βε­ροί­ας, Να­ού­σης καὶ Καμ­πα­νί­ας κ. Παν­τε­λε­ή­μων, μὲ θέ­μα: «Ὁ Ἅ­γι­ος Λου­κᾶς ὡς Ἐ­πί­σκο­πός της Ἐκ­κλη­σί­ας» καὶ ἡ δ. Βα­σι­λι­κὴ Κώ­στα, Ὁ­μό­τι­μη Κα­θη­γή­τρι­α τοῦ Ἀ­ρι­στο­τε­λεί­ου Παν­επι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης, μὲ θέ­μα: «Ὁ Ἅ­γι­ος Λου­κᾶς ὡς ἱα­τρός».

 


Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.