Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών (Ομ. Π.), των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.)

[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ενημερώνει τους παραγωγούς της Π.Ε. Σερρών, ότι στις 24 Φεβρουαρίου 2017, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 397/18235/16-02-2017(ΦΕΚ 601/Β΄/2017), που αφορά στην διαδικασία και στα δικαιολογητικά Αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ. Π.), των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) .

Η αναγνώριση ενός νομικού προσώπου ως Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. είναι απαραίτητη, προκειμένου η Οργάνωση να τύχει ενίσχυσης από τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Παρακάτω περιγράφονται τα μέτρα του ΠΑΑ, στα οποία μπορούν να ενταχθούν, με την επιφύλαξη των Υπουργικών Αποφάσεων που θα εκδοθούν, αλλά και των ανάλογων προκηρύξεων.

 

Μέτρα ΠΑΑ 2014-2020

 

3.1  Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

            Με το  μέτρο αυτό ενισχύονται οι γεωργοί και ομάδες γεωργών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε Κοινοτικά ή Εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, περιλαμβανομένων των συστημάτων πιστοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, (νέες είσοδοι στα εν λόγω  συστήματα, ή είσοδος σε ένα νέο σύστημα ποιότητας).

 

3.2  Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που υλοποιούνται από ομάδες

        παραγωγών στην εσωτερική αγορά

            Με αυτό το μέτρο στηρίζονται  ομάδες γεωργών για  δραστηριότητες  πληροφόρησης και προώθησης, που πραγματοποιούνται στην εσωτερική αγορά, οι οποίες αφορούν προϊόντα καλυπτόμενα από Κοινοτικά ή Εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

 

4.1  Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

            Στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που στρέφονται κυρίως προς τα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους και θα διευκολύνει την είσοδό τους σε νέες αγορές, ικανοποιώντας τις νέες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών, ή υλοποιούν επενδύσεις που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού, ή υλοποιούν επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

9.1  Σύσταση ομάδων παραγωγών και οργανισμών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας

            Αφορά την παροχή κινήτρων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας. Η στήριξη παρέχεται με την μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού (για τα 5 πρώτα έτη λειτουργίας τους), σε νέες ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από αρμόδια Εθνική αρχή.

 

Περιληπτική αναφορά στις προϋποθέσεις αναγνώρισης

 

Ø  Για την αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών τομέα φυτικής παραγωγής, απαιτούνται τουλάχιστον  10 μέλη, (για Ομ. Π. άλλου τομέα αγροτικής παραγωγής απαιτούνται 5 μέλη).

Ø  Για την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών, απαιτούνται τουλάχιστον 20 μέλη και ελάχιστη αξία εμπορευθείσης παραγωγής (μ.ο. προηγούμενης τριετίας), 250.000 €,  (για αλιευτικές και βιολογικές Ο.Π. απαιτούνται 10 μέλη και ελάχιστη αξία εμπορευθείσης παραγωγής, 100.000 €.)

Ø  Για την αναγνώριση Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών, απαιτούνται τουλάχιστον 2 αναγνωρισμένες Ο.Π.

Ø  Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ως μέλους σε Ομ.Π., Ο.Π. ή Ε.Ο.Π. δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους.

Ø  Το καταστατικό λειτουργίας της Ομ.Π ή της Ο.Π. πρέπει να περιλαμβάνει όσα προβλέπονται στις παραγράφους 1 & 2, του άρθρου 153 του καν. 1308/2013.

Ø  Τα μέλη των Ομ.Π ή των Ο.Π. πρέπει να διακινούν μέσω της οργάνωσης, τουλάχιστον, το 80% της παραγωγής τους.

Ø  Τα μέλη των Ομ.Π ή των Ο.Π. δεν μπορούν να συμμετέχουν σε άλλη Ομ.Π ή Ο.Π. που διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν.

Ø  Απαραίτητη είναι η υποβολή 5ετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου, που θα περιγράφει τον τρόπο και τα μέσα επίτευξης των στόχων και την βιωσιμότητα της οργάνωσης.

 

 

Καλούμε τους παραγωγούς της Περιφερειακής μας Ενότητας να ενδιαφερθούν, να ενημερωθούν για αυτό το θεσμικό πλαίσιο και να το αξιοποιήσουν ιδρύοντας ομάδες, προκειμένου  να τύχουν των ενισχύσεων και των άλλων ευεργετημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί ή οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι οργανώσεων,  μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας.

 

 Αρμόδιοι γεωπόνοι:

 Αγατσιώτης Αθανάσιος              (γραφείο   3, τηλ. 23213 - 55211).

 Κουτσουμαράκης Αναστάσιος  (γραφείο   3, τηλ. 23213 - 55207),

 Παντελαίος Δημήτριος               (γραφείο 13, τηλ. 23213 - 55230).

 


Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.