Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ : ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Αναρτήθηκε: Dec 25, 2020 από serrestv2 στην κατηγορία: Πολιτικά προβολές: 264 Tags (Λέξεις κλειδιά): ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Συνέρχεται στην 24Η Τακτική Συνεδρία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020), των υπ΄αριθ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 Εγκυκλίων  του Υπουργείου Εσωτερικών. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  με τηλεδιάσκεψη  ( με χρήση της  επίσημης και δωρεάν πλατφόρμας e-presence (www.epresence.gov.gr ))   που προσφέρεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 19:00 και ώρα λήξης 21:00.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 15 Θέματα


Καλείσθε  να συμμετάσχετε  στην 24η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020),των  υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 ,40/20930/31-03-2020 ,163/33282/29-05-2020 και   υπ΄αριθ.426/77233/13-11-2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, και των    Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.67924  ,ΦΕΚ 4709/τ.Β΄/23-10-2020 και Αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.68952 , ΦΕΚ 4757/τ. Β΄/28-10-2020  ΚΥΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  ( με χρήση της  επίσημης και δωρεάν πλατφόρμας e-presence (www.epresence.gov.gr ))   που προσφέρεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ) , την 28 Δεκεμβρίου 2020  ημέρα Δευτέρα και  με ώρα  έναρξης 19.00 μ.μ. και λήξης 21.00 μ.μ. ( με το δικαίωμα παράτασης του χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί).

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 18.30 μ.μ. , προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

    Σε περίπτωση  αδυναμίας  πραγματοποίησης της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω τεχνικών προβλημάτων ή αδυναμίας σύνδεσης κάποιων μελών  , η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  την ίδια ημέρα και ώρα έναρξης-λήξης , ενώ θα γίνει η ενημέρωση των μελών μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις   επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 

ΘΕΜΑ  1ο: Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.7 Εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 8783/07-02-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.Έγκριση  35ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  36ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ.Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 3o:Έγκριση  δαπάνης για τη χορήγηση νέας παροχής ισχύος 8 KVA και αριθμό 24917023-01 για τη σύνδεση  στο δίκτυο χαμηλής τάσης στο κτήριο πολλαπλών χρήσεων Δημητριτσίου .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Βαδικόλιος Θ.

 

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση σύναψης σύμβασης Διαδημοτικής  συνεργασίας  μεταξύ του Δήμου Βισαλτίας και του Δήμου Ηράκλειας  στα πλαίσια υποστήριξης μεταξύ  του Τ.Τ.Ε. του Δήμου Βισαλτίας και της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ηράκλειας για την παραλαβή  έργων .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Βαδικόλιος Θ.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ. Κατσικά Μαρίας –Παναγιώτας    Δικηγόρου  Σερρών  σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) για την παράσταση της  ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Σερρών, κατά την εκδίκαση της αγωγής  των :  1)Ο.Ε. με την επωνυμία «ΑΦΟΙ.Π.ΔΡΟΥΚΟΥΓΙΑΚΟΥ Ο.Ε.» και 2)ΔΡΟΥΚΟΥΓΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 7ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ. Μαρίας Μπίκου Δικηγόρου Θεσσαλονίκης , σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) ,για την παράσταση  της  ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Σερρών, κατά την εκδίκαση της αγωγής  του  κ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.  Στέλλας Παπαθανασίου  Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) , για την παράσταση της  ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης,  κατά την εκδίκαση της  προσφυγής της ανώνυμης  τεχνικής εταιρείας  με την  επωνυμία «ΑΛΠΑ Α.Τ.Ε.».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση μείωσης μισθωμάτων σχολικών Κυλικείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του Δήμου Βισαλτίας

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Χατζημάρκος Α.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του  κ. Παναγιώτη Ακριτίδη του Ευαγγέλου δικηγόρου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) , για την παράσταση του   ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης , κατά την συζήτηση της αίτησης ακύρωσης( με αριθμ. καταχώρησης ΑΚ627/02-12-2019)  της  υπαλλήλου του Δήμου Βισαλτίας  κ. ΠΑΛΑΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΛΑΣ  .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του  κ. Παύλου Κεσόγλου  δικηγόρου Θεσσαλονίκης ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) , για την παράσταση του   ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης , κατά την συζήτηση της αίτησης ακύρωσης(με αριθμ. καταχώρησης ΑΚ85/31-3-2020)  της  υπαλλήλου του Δήμου Βισαλτίας  κ. ΠΑΛΑΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΛΑΣ  .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

 

 

ΘΕΜΑ 12ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της   κ. Δέσποινας  Ματζιούνη Δικηγόρου Σερρών  ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) , για την παράσταση της    ενώπιον του Α΄Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών κατά την εκδίκασης της Ανακοπής του Δήμου Βισαλτίας (ΑΚ46/4-5-2020) κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά της με αριθμ. 4251/1-4-2020 ατομικής ειδοποίησης χρεών της Δ.Ο.Υ. Σερρών (με αριθμό τριπλοτύπου βεβαίωσης (ΑΤΒ) 2747/16-3-2020 πρόστιμο, αριθμ.πρωτ. εισερχομένου εγγράφου στον Δήμο Βισαλτίας 3839/21-4-2020).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση  37ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ.Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση  38ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ.Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 15ο :Λήψη απόφασης για την  παραχώρηση χρήσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το ΕΠΑΛ Νιγρίτας στην ΚΤΥΠ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να υλοποιηθεί η επέκταση της σχολικής μονάδας, μέχρι και την περαίωση και τη διοικητική παραλαβή του έργου από το Δήμο.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Βαδικόλιος Θ.

 

 

            Επίσης επισυνάπτεται έντυπο με οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας e-presence. (Πληροφορίες παρέχονται από την ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου κα .Σίσκου Σ.  στο τηλέφωνο : 2322353440).


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Δ.Σ.

 

 

ΘΩΜΑΣ Ν. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ


Σου άρεσε; κάνε και εσύ Like στην αμερόληπτη ενημέρωση!

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.